Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Instytut Roździeńskiego z siedzibą w Katowicach 40-032, przy ul. Dąbrowskiego 22/314.Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach przewidzianych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników  i  zwycięzców konkursu  będą  przetwarzane  w  celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców)  – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu dotreści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) poprawiania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  a) imię i nazwisko (na etapie dodawania prac wystarczy pseudonim)
  b) adres e-mail,
  c) numer telefonu
 6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  a) adres do korespondencji (w celu wysyłki nagrody),
  w przypadku nagród pieniężnych:
  b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  c) data i miejsce urodzenia,
  d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
  e) numer konta.
 7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  Organizator  w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a)przypadkowego lub niezgodnego z prawem  zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 8. Pytania, uwagi w związku z polityką ochrony prywatnościoraz przetwarzania danych przez Użytkownika prosimy kierować drogą mailową na adres: konkurs@obiektywnieslaskie.pl.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.