Regulamin

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego mieszczące się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22/314[1]

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury
Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Katowice.
Projekt dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 1. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora projektu:
  Anny Kokolus: kokolus@obiektywnieslaskie.pl

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest zaprezentowanie w obiektywie, w  ciekawy i oryginalny sposób, tego co „śląskie” – śląskiej kultury, tradycji, różnorodności wartości,  a także tego, co dopiero powstaje i inspiruje mieszkańców tego województwa.

Motyw przewodni X edycji to: ŚLĄSKA DUSZA

Hasło przewodnie można interpretować dowolnie. Liczymy na zaskoczenia ze strony uczestników konkursu i nietuzinkowe podejście do tematu.

Uczestnicy konkursu dla wyrażenia tematu będą mogli posłużyć się :

 • Fotoreportażem: składającym się z od 3-7 zdjęć
 • Fotokastem:  maks. 2 min
 • Filmem: maks. 2 min

Zależy nam na prezentacji całego województwa śląskiego poczynając od Beskidów poprzez Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński, Zagłębie aż po Częstochowę.

W konkursie mogą wziąć udział osoby również spoza województwa śląskiego.

NOWOŚĆ tegorocznej edycji: Jury może z nadesłanych fotoreportaży wybrać najlepsze, pojedyncze zdjęcie tegorocznej edycji.

III.  Warunki dotyczące uczestnictwa

 1. Rejestracja i logowanie na stronie internetowej konkursu: www.obiektywnieslaskie.pl
 1. Do zamieszczenia jakichkolwiek prac na stronie internetowej konkursu wymagana jest rejestracja i zalogowanie do utworzonego konta.
 2. Jeżeli uczestnik posiada już konto z poprzednich edycji to nie jest wymagana ponowna rejestracja.
 1. Technika tworzenia i sposób zamieszczania prac na łamach internetowej strony konkursowej obiektywnieslaskie.pl:
 2. FOTOREPORTAŻE:
 1. Prace powinny składać się z minimum 3 do maksymalnie 7 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób i jako fotoreportaż powinny opowiadać historię osoby, miejsca, zdarzenia, przedmiotu.
 2. Fotografie  – wielokolorowe, czarno-białe lub w sepii –  mogą być wykonane dowolnym aparatem.
 3. Zdjęcie musi mieć minimalną szerokość 700 pikseli. Maksymalna szerokość zdjęcia to 1280 pikseli. Należy posiadać też duży format zdjęcia (minimum 5 megapikseli) do późniejszego dosłania organizatorom w przypadku zwycięstwa w konkursie.
 4. Należy zamieścić fotoreportaż na stronie internetowej konkursu.
 5. Fotoreportaż należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj pracę”, następnie wybrać opcję „fotoreportaż” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania.
 6. Fotoreportaże muszą zawierać tytuł oraz mogą zawierać opis. Istnieje ponadto możliwość dołączenia opisu do każdego ze zdjęć.
 7. Jeden autor może dodać maksymalnie 3 fotoreportaże.
 8. Kto chce może dodać  opis fotoreportażu po śląsku, „najgryfniejszy” opis zostanie nagrodzony przez portal gryfnie.com
 9. NOWOŚĆ tegorocznej edycji: Jury może z nadesłanych fotoreportaży wybrać najlepsze, pojedyncze zdjęcie tegorocznej edycji.

 

Fotokasty–  podkategoria Fotoreportażu

 1. Fotokast- multimedialna forma prezentacji fotografii wzbogacona o elementy muzyki, efekty dźwiękowe, reportażu dźwiękowego lub filmu.
 2. Fotokast nie powinien być dłuższy niż 2 minuty
 3. Fotokast należy zamieścić w serwisie YouTube, w tym celu należy sobie założyć konto w serwisie YouTube (jeśli ktoś go nie posiada)
 4. Po zamieszczeniu prezentacji w serwisie YouTube, należy zamieścić ją na stronie internetowej konkursu.
 5. Fotokast należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj pracę”, następnie wybrać opcję „fotokast” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania.
 6. Fotokasty konkursowe muszą zawierać tytuł oraz mogą dodatkowo krótki opis.
 7. Fotokast może być realizowany grupowo- max. 2 osoby w zespole, wówczas nagrody są do podziału dla członków zespołu
 8. Jeden autor/zespół może dodać maksymalnie 3 fotokasty konkursowe
 9. Kto chce może dodać opis/komentarz dźwiękowy fotokastu po Śląsku „najgryfniejszy” opis zostanie nagrodzony przez portal gryfnie.com
 1. FILMY
 1. Film może być maksymalnie 2 minutowy.
 2. Film może być realizowany grupowo- max. 2 osoby w zespole, wówczas nagrody są do podziału dla członków zespołu
 3. Może być realizowany kamerą profesjonalną, amatorską lub komórką.
 4. Film należy zamieścić w serwisie YouTube, w tym celu należy sobie założyć konto w serwisie YouTube (jeśli ktoś go nie posiada)
 5. Po zamieszczeniu filmu w serwisie YouTube, należy zamieścić wideo na stronie internetowej konkursu.
 6. Film wideo należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj pracę” i wybrać „wideo” oraz  postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania.
 7. Filmy konkursowe muszą zawierać tytuł oraz mogą zawierać krótki opis.
 8. Jeden autor (zespół) może dodać maksymalnie 3 filmy konkursowe.
 9. Kto chce może dodać  opis filmu po śląsku, najgryfniejszy opis zostanie nagrodzony przez portal gryfnie.com

* Jeden autor może wysłać swoje prace we wszystkich 3 kategoriach: fotoreportaż, film oraz fotokast.

 1. Kryteria oceny, jury i nagrody:
 1. Skład jury konkursu:

Tadeusz Rolke (artysta fotografik, prekursor polskiej fotografii reportażowej),

Tomasz Sikora (fotograf, twórca teatralnych i filmowych plakatów, ilustracji książkowych, realizator prac dla europejskich i amerykańskich agencji reklamowych),

Adam Sikora (operator filmowy, reżyser, fotograf, malarz, wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji UŚ),

Jacek Joostberens (grafik, doktor hab. sztuki, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych),

Antoni Cygan (rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach).

 

 1. Wszystkie prace konkursowe poddane zostaną wstępnej selekcji, która przeprowadzą selekcjonerzy konkursu- przedstawiciele świata kultury i sztuki:

Magdalena Jodłowska (pianistka, fotografka), Michał Kawecki (asystent w Pracowni Fotografii ASP Kraków) oraz Tomasz Woźniczka (operator filmowy, fotograf, wykładowca Wydziału Radia i Telewizji UŚ w Katowicach).

Do oceny jury konkursu wybranych zostanie ok. 100 prac.

 1. Zostanie wyłoniony zwycięzca Grand Prix konkursu (w kategorii fotoreportaż lub/oraz film, fotokast) a następnie zwycięzcy w każdej kategorii. Jury może również przyznać również wyróżnienia. Jury może zdecydować o nie przyznaniu nagrody Grand Prix.
 2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie przez zdjęcia oraz filmy warunków technicznych i formalnych wymaganych przez organizatorów, które zostały wymienione powyżej.
 3. Pozostałe kryteria to odniesienie się do tematu, innowacyjny pomysł oraz wyraz artystyczny fotografii oraz filmu.
 4. Ponadto zostanie przyznana nagroda internautów, w głosowaniu internetowym, które odbywać się będzie na stronie konkursu www.obiektywnieslaskie.pl. Autorzy: zdjęcia  filmu lub fotokastu, które otrzymają największą liczbę kliknięć, otrzymają nagrodę publiczności. Jest to nagroda dodatkowa jako nagroda publiczności.
 1. Prawa do pracy

Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia lub realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii oraz filmu każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (m.in. mediom, partnerom instytucjonalnym), a także na przekazanie nadesłanych zdjęć organizatorowi w celu ich oceny przez selekcjonerów konkursu oraz jury zgodnie z niniejszym regulaminem.

 1. Dyskwalifikacja uczestnika:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu i usunięcia go z listy rankingowej w przypadku:
  1. złamania regulaminu
  2. niesamodzielnej pracy (plagiat)
  3. zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem
  4. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 1. Terminy i nagrody
 1. Rozpoczęcie konkursu: 1.07.2019
 2. Termin nadsyłania prac: 15.09.2019, do godz. 24:00 (ostateczny termin wpłynięcia pracy)
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: 18.10.2019 w siedzibie NOSPR-u w Katowicach.

NAGRODY:

 • Profesjonalny aparat bezlusterkowy firmy FUJIFILM dla laureata głównej nagrody oraz Instaxy dla pozostałych laureatów.
 • Drukarka do profesjonalnych wydruków firmy Epson​ SC P600
 • Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu o wartości 3500 PLN
 • Vouchery na wydruki zdjęć w profesjonalnym laboratorium fotograficznym Foto Silesia o łącznej wartości 2000 PLN
 • 3 dniowe (2 noclegi) pobyty dla 2 osób w jednej z leśniczówek  ufundowane przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach dla 5 laureatów konkursu.
 • Statyw firmy Manfrotto  wraz z głowicą ufundowany przez firmę FOTO7 z Gliwic
 • Biżuteria z węgla i srebra od firmy Brokat
 • Gadżety od SadzaSoap – kosmetyki z węglem aktywnym.
 • Gadżety od gryfnie.com dla laureatów najgryfnieszych opisów swoich prac
 • Wejściówki do kopalni Guido
 • prezentacja  najlepszych prac X edycji w formie wystawy, która zostanie zaprezentowana podczas finału. Fundatorem wystawy są firmy Laboratorium Fotosilesia i MGM Expo z Katowic

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Z powyższych względów organizator zaleca potencjalnym uczestnikom sprawdzenia informacji o konkursie. Kwestie dotyczące interpretacji rozstrzygają organizatorzy i są one ostateczne.
 • Organizator nie weźmie udziału w żadnej publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami konkursu.
 • Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii/ filmów/fotkastów oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych oraz nadesłanych prac, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z konkursu wobec uczestników (w tym promocji konkursu).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody sponsoruje. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.
 • Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 • Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z konkursem, które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego majątkowi.

 

[1]  W związku z rozwiązaniem się Stowarzyszenia Projekt Śląsk, konkurs przeszedł w 2017 r. pod parasol instytucjonalny Instytutu Roździeńskiego, zachowując swoja integralność, formułę konkursu i niezależność