Regulamin

Regulamin XIV Edycji Konkursu Obiektywnie Śląskie

I. Postanowienia ogólne

1.             Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie i obowiązuje wszystkich Uczestników Konkursu.

2.             Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego z siedzibą w Katowicach (40-022),
przy ul. Konstantego Damrota 6, KRS: 0000576508, REGON: 362565210, NIP: 6312658793.

3.             Projekt jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

4.             Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora projektu: Anny Kokolus: kokolus@obiektywnieslaskie.pl

5.             Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

6.             Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego.

7.             W kategorii Fotokast oraz Film dopuszczalne jest złożenie pracy konkursowej przez maksymalnie dwóch współautorów.
Podział  nagród w przypadku współautorstwa należy do Uczestników Konkursu. Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie  trzy prace w każdej z kategorii wskazanych w Rozdziale III pkt 1.

8.             Uczestnik konkursu oświadcza, że:

1)      jest autorem (bądź współautorem) przesłanych Prac Konkursowych i ma do nich wyłączne prawa autorskie (majątkowe i osobiste), a Praca Konkursowa jest wolna od wszelkich wad prawnych,

2)      posiada zgodę na upublicznienie wizerunku osób, które znajdują się na przesłanych Pracach Konkursowych oraz przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogliby zgłosić przeciwko Organizatorowi Konkursu.

9.             W przypadku naruszenia praw autorskich oraz prawa do wizerunku lub dóbr osobistych osób przestawionych wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu.

II. Cel konkursu

1.             Celem konkursu jest subiektywne przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób tego, co tradycyjnie „śląskie” – śląskiej kultury, tradycji, różnorodności, a także tego, co dopiero się kształtuje i stanowi inspirację dla mieszkańców regionu. Ponadto Konkurs ma na celu:

1)     promocję artystycznej wizji Górnego Śląska,

2)     popularyzację śląskiej kultury i tradycji,

3)     wspieranie wolności twórczej inspirowanej regionem.

2.             Motyw przewodni XIV edycji konkursu to: ŚLĄSKI PORTRET. Tradycyjnie nie narzucamy interpretacji tematu, a jedynie nakreślamy obszary twórczych poszukiwań. Odnosząc się do znaczenia słowa portret: „wydobywać na światło dziennie”, „wyjawiać” i „pokazywać”, zachęcamy do wydobywania i portretowania śląskiej tradycji, kultury, historii, a także odkrywania współczesnego rysu oraz różnorodności regionu i osób z nim związanych.

3.             Organizatorom Konkursu zależy na prezentacji całego województwa śląskiego poczynając od Beskidów przez Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński i Zagłębie, aż po Częstochowę.

III. Kategorie konkursowe

1.             Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać Prace Konkursowe w następujących kategoriach:

1)     Fotoreportaż złożony z 3-7 zdjęć,

2)     Fotokast o maksymalnej długości 2 minut,

3)     Film o maksymalnej długości 2 minut.

2.             Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

1)      Fotoreportaż,

2)      Fotokast,

3)      Film,

4)      Nagroda Publiczności – autorzy zdjęcia, filmu lub fotokastu, którzy zdobędą największą ilość głosów w ramach głosowania internetowego, które odbędzie się na stronie konkursu [www.obiektywnieslaskie.pl], mogą otrzymać nagrodę dodatkową. Głosować można do przedednia finału czyli do północy 19.10.2023.

5)      Nagroda Specjalna – Jury ma prawo do przyznania Nagrody Specjalnej. Nagroda ta przyznawana jest najlepszemu, pojedynczemu zdjęciu Edycji.

IV.  Szczegółowe warunki uczestnictwa

1.             Rejestracja i logowanie odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.obiektywnieslaskie.pl.

2.             Konta utworzone podczas poprzednich edycji konkursu zachowują swoją ważność (nie jest wymagana ponowna rejestracja).

3.             Prace Konkursowe mogą być przesyłane tylko i wyłącznie poprzez indywidualnie konto Uczestnika Konkursu, zarejestrowane w sposób, o którym mowa w pkt 1.

4.             W przypadku kategorii Fotoreportaż:

1)     prace powinny składać się z minimum 3 do maksymalnie 7 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób i jako fotoreportaż powinny opowiadać historię osoby, miejsca, zdarzenia lub przedmiotu;

2)      pojedyncze fotografie wchodzące w skład fotoreportażu mogą być wykonane dowolnym aparatem w dowolnej technice;

3)      akceptowane są pliki w formacie .jpg o wymiarach minimalnych 700×700 i maksymalnych 1280×1280 pikseli,

4)      fotoreportaż należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj pracę”, następnie wybrać opcję „fotoreportaż” i postępować zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania,

5)      fotoreportaż musi zawierać tytuł. Opis fotoreportażu jest nieobowiązkowy,

6)      pojedyncze fotografie, będące częściami składowymi fotoreportażu, mogą zostać opisane przez Uczestnika Konkursu.

5.             W przypadku kategorii Fotokast: 

1)      przez pojęcie fotokastu należy rozumieć multimedialną formą prezentacji fotografii, wzbogaconą o elementy muzyczne, efekty dźwiękowe, w formie krótkiego reportażu dźwiękowego lub filmu,

2)      fotokast nie powinien być dłuższy niż 2 minuty,

3)      fotokast należy zamieścić w zewnętrznym serwisie YouTube [https://www.youtube.com/]. W tym celu należy założyć konto w serwisie YouTube oraz zaakceptować Regulamin serwisu,

4)      po zamieszczeniu fotokastu w serwisie YouTube, należy zamieścić go na stronie internetowej konkursu,

5)      fotokast należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj pracę”, następnie wybrać opcję „fotokast” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania,

6)     fotokast musi zostać zatytułowany przez Uczestnika Konkursu. Opis fotokastu jest nieobowiązkowy.

6.             W przypadku kategorii Film:

1)     maksymalny czas trwania filmu nie powinien przekraczać 2 minut,

2)      materiał może zostać realizowany kamerą profesjonalną, amatorską lub telefonem komórkowym,

3)      film należy zamieścić w zewnętrznym serwisie YouTube [https://www.youtube.com/], w tym celu należy założyć konto w serwisie YouTube oraz zaakceptować regulamin serwisu,

4)      po zamieszczeniu filmu w serwisie YouTube, należy zamieścić go na stronie internetowej konkursu,

5)      film należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj pracę” i wybrać „wideo” oraz  postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania,

6)      film musi zostać zatytułowany przez Uczestnika Konkursu. Opis filmu jest nieobowiązkowy.

7.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione w związku z rejestracją, akceptacją i korzystaniem z zewnętrznych serwisów, takich jak YouTube.

8.             Autorzy najlepszych prac zobowiązują się do przekazania Organizatorowi Prac Konkursowych w odpowiedniej rozdzielczości (minimum 5 megapikseli) w terminie wskazanym przez Organizatora. Ponadto autorzy fotokastów i filmów zobowiązują się nieusuwania materiałów z zewnętrznej platformy [Youtube] i nieograniczenia ich dostępności przez cały czas trwania konkursu – od dnia złożenia zgłoszenia aż do Rozstrzygnięcia Konkursu.

9.             Spełnienie warunku wskazanego w punkcie powyższym jest warunkiem przyznania Uczestnikowi Nagrody.

V.        Kryteria oceny i jury

1.             Prace będą oceniane przez Jury oraz selekcjonerów powołanych przez Organizatora konkursu.

2.             Zgłoszone Prace Konkursowe zostaną w pierwszej kolejności poddane wstępnej selekcji w ramach której selekcjonerzy konkursu wybiorą najlepsze pracę z każdej kategorii.

3.             W skład selekcjonerskich wchodzą przedstawiciele świata kultury i sztuki, skład selekcjonerski zostanie wskazany na stronie Organizatora.

4.             Skład Jury finałowego etapu konkursu zostanie wskazany na stronie Organizatora.

5.             Obrady Jury oraz selekcjonerów są tajne. Pozostałe kryteria oceny są w pełni subiektywne, a decyzja wskazanych organów jest ostateczna.

6.             Jury wyłoni:

1)     laureatów I, II i III miejsca w Kategorii Film, Fotokast i Fotoreportaż. Miejsca mogą zostać przyznane ex aequo oraz wyróżnienia,

2)    ewentualnie  zwycięzcę Grand Prix konkursu w każdej z Kategorii,

7.             Jury, w związku z niezadowalającym poziomem prac, ma prawo nieprzyznania nagród
w poszczególnych kategoriach lub ich innego rozdysponowania (m.in. przyznania Wyróżnień).

8.             Ocenie selekcjonerów oraz Jury zostaną poddane tylko i wyłącznie prace, które spełniają warunki formalne i techniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.

9.             Podczas Rozstrzygnięcia Konkursu mogą zostać wręczone także nagrody pozaregulaminowe.

VI.      Przetwarzanie danych osobowych

1.             Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2.             Organizator pozyskuje od Uczestnika następujące dane:

1)     nazwa użytkownika,

2)      imię i nazwisko,

3)      adres e-mail,

4)     numer telefonu.

3.             Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym zwłaszcza udziału w Konkursie, wyłonieniu zwycięzcy i przyznaniu nagród, a także w celach promocyjnych. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na publikację danych osobowych w ramach artykułów, wystaw i publikacji medialnych związanych z realizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Dane osobowe Zwycięzców mogą być wykorzystywane również w trakcie wystaw pokonkursowych.

4.             Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.

5.             Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia bądź usunięcia, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcie i wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

VII.     Prawa autorskie i publikacja Prac

1.             Zgłoszenie zdjęć do konkursu nie ogranicza praw autorskich ich właściciela.

2.             Organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania Prac w celach komercyjnych.

3.             Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na publiczne udostępnianie Prac Konkursowych przez organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji konkursu (w tym zwłaszcza organizacji wystaw pokonkursowych), jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Prac Konkursowych lub realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotnego utrwalania
i zwielokrotniania Prac Konkursowych każdą techniką, przesyłanie Prac Konkursowych innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (m.in. mediom, partnerom instytucjonalnym), a także na przekazanie nadesłanych Prac Konkursowych selekcjonerom oraz Jury.

4.             Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji Prac Konkursowych w celach informacyjnych i promocyjnych w mediach elektronicznych, wydawnictwach drukowanych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, w wersji pierwotnej lub przetworzonej.

5.             Uczestnik konkursu wyraża zgodę  na wykorzystanie Prac Konkursowych w materiałach reklamowych promujących kolejne edycje konkursu oraz działalność Organizatora.

6.             W przypadku jakiejkolwiek ingerencji w strukturę utworu Organizator jest obowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Autora.

VIII.   Wykluczenie Uczestnika Konkursu

1.             Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

2.             W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator uzyska informacje o tym, że Zwycięzca nie spełniał warunków uczestnictwa w konkursie, Zwycięzca lub Wyróżniony jest zobowiązany do zwrotu nagrody Organizatorom, a Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi.

IX.      Terminarz

1.             Nabór prac rozpoczyna się 01 lipca 2023 r.

2.             Termin nadsyłania prac upływa w dniu 15 września 2023 r. (godz. 24:00).

3.             Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 października 2023 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach (40-202), Pl. Wojciecha Kilara 1.

X.        Nagrody konkursowe

1.             Organizator przyzna laureatom wybranym przez Jury nagrody rzeczowe (bądź vouchery) przekazane mu przez Sponsorów. Informacja o nagrodach znajduje się na stronie konkursowej w zakładce „nagrody”.

2.             Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany puli nagród w przypadku wystąpienia zdarzenia niezależnego od Organizatora, które uniemożliwiłoby przekazanie Zwycięzcom pierwotnie wskazanych nagród.

3.             Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

4.             Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody sponsoruje. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od Sponsora.

5.             Prace wskazane przez Jury zostaną zaprezentowane podczas Rozstrzygnięcia Konkursu oraz staną się częścią składową mobilnej wystawy pokonkursowej.

XI.      Postanowienia końcowe

1.             Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

2.             Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3.             Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Uczestników Konkursu.

4.             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany takie nie powodują wykluczenia z grona Uczestników osób, które dokonały prawidłowego zgłoszenia Prac Konkursowych przed publikacją zmian.

5.             Kwestie dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.

6.             Organizator może zadecydować o odwołaniu Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

7.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie oraz prawidłowego dokonanie zgłoszenia Prac Konkursowych.

8.             Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie.